Gig Book News

Prawa i obowiązki małżonkówPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jadczak-Żebrowska Marta

Książka stanowi kompleksowe omówienie unormowań działu II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących praw i obowiązków małżonków (art. 23-30 k.r.o.). Zgodnie z przyjętą nowatorską klasyfikacją - wyróżniającą prawa i obowiązki małżonków o charakterze wzajemnym oraz względem założonej rodziny - szczegółowej analizie poddano relacje zaliczane do każdej z wymienionych grup, takie jak: wspólne pożycie małżonków, wierność małżeńska, wzajemna pomoc, wzajemna reprezentacja małżonków, wybór nazwiska, współdziałanie dla dobra rodziny, wspólne rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny, przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, korzystanie z mieszkania oraz z przedmiotów urządzenia domowego (w celu zaspokajania potrzeb rodziny), solidarna odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane w związku z zaspokajaniem zwykłych potrzeb rodziny. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Książka stanowi kompleksowe omówienie unormowań działu II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących praw i obowiązków małżonków (art. 23-30 k.r.o.). Zgodnie z przyjętą nowatorską klasyfikacją - wyróżniającą prawa i obowiązki małżonków o charakterze wzajemnym oraz względem założonej rodziny - szczegółowej analizie poddano relacje zaliczane do każdej z wymienionych grup, takie jak: wspólne pożycie małżonków, wierność małżeńska, wzajemna pomoc, wzajemna reprezentacja małżonków, wybór nazwiska, współdziałanie dla dobra rodziny, wspólne rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny, przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, korzystanie z mieszkania oraz z przedmiotów urządzenia domowego (w celu zaspokajania potrzeb rodziny), solidarna odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane w związku z zaspokajaniem zwykłych potrzeb rodziny. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Informacje o Prawa i obowizki maonków 66 w archiwum Allegro. S obowizani do wspólnego poycia do wzajemnej pomocy i wiernoci oraz do wspódziaania dla dobra rodziny któr przez. Zawarcie malzenstwa powoduje powstanie po stronie obojga malzonkow szeregu praw i obowiazkow Najwazniejsze prawa i obowiazki malzonkow to . Prawa i obowizki maonków powstaj w równych czciach bez dyskryminacji pci partnera. M i ona maj równe prawa i.


Prawa I Obowiązki Małżonków

Prawa i obowizki w maestwie mona podzieli na osobiste niemajtkowe oraz majtkowe. Maonkowie maj równe prawa i obowizki w maestwie. Prawa i obowizki okrelone w ramach Kodeksu rodzinnego i opiekuczego dotycz wszystkich maonków nie ma tutaj znaczenia ustrój majtkowy w którym oni pozostaj. Kodeks Republiki Biaorusi o maestwie i rodzinie. Prawa i obowizki maonków. 2330 KRO stwarzajc warunki zapewnia jce harmonijne funkcjonowanie powstaej na skutek zawarcia maestwa rodziny nie tylko wyraaj istot i sens maestwa we wzajemnych stosunkach midzy maonkami. Ksika stanowi kompleksowe omówienie unormowa dziau II kodeksu rodzinnego i opiekuczego dotyczcych praw i obowizków maonków art. zatytuowanego Prawa i obowizki maonków art. S obowizani do wspólnego poycia do wzajemnej pomocy i wiernoci oraz do wspódziaania dla dobra rodziny któr przez swój zwizek zaoyli. W momencie wstpienia w zwizek maeski powstaj szczególne prawa i obowizki maeskie które dotycz kadego z maonków.


E-książki kompletne w formacie PDF Prawa i obowiązki małżonków PDF. Gdzie są e-booki do pobrania? Jadczak-Żebrowska Marta.

Obowiązki MałżonkówGig Book News Links


Contact Email