Gig Book News

Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego. Praktyczna wykładnia przepisów prawnych, wzory uchwał i schematy działańPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Augustyniak Monika

W książce omówiono zagadnienia dotyczące pracy radnego w radach gmin, powiatów i sejmików województw, ze szczególnym uwzględnieniem jego statusu prawnego jako funkcjonariusza publicznego. Celem poradnika jest pomoc radnym jednostek samorządu terytorialnego w prawidłowym i efektywnym wykonywaniu mandatu, a wyborcom wskazanie konkretnych środków mających na celu skuteczne egzekwowanie oczekiwań i obietnic przedwyborczych.  W publikacji zaprezentowano: organizację wewnętrzną rady i sejmiku oraz ich organów pomocniczych, z uwzględnieniem kwesti budzących wątpliwości w nauce i doktrynie prawa samorządu terytorialnego (inicjatywa uchwałodawcza, rodzaje głosowań, zagadnienie interesu prawnego radnego), zasady prawidłowego konstruowania przepisów prawnych dotyczących zasad i trybu działania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, w tym zagadnienia kontroli nad ich działalnością, zasady i tryb działania komisji stałych i doraźnych, rolę i zadania przewodniczącego rady/sejmiku, problematykę statusu prawnego radnego jego uprawnienia i obowiązki, zagadnienia dotyczące diety i zwrotu kosztów podróży, zasadę jawności w działaniu organów stanowiących, ich komisji oraz zagadnienie dostępu do informacji publicznej, problematykę przepisów antykorupcyjnych, mechanizmy uczestnictwa mieszkańców w sprawowaniu władzy we wspólnocie lokalnej. Opracowanie zostało wzbogacone o liczne wzory i przykłady uchwał oraz postanowień proceduralnych, ułatwiających efektywne wykonywanie mandatu radnego.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


W książce omówiono zagadnienia dotyczące pracy radnego w radach gmin, powiatów i sejmików województw, ze szczególnym uwzględnieniem jego statusu prawnego jako funkcjonariusza publicznego. Celem poradnika jest pomoc radnym jednostek samorządu terytorialnego w prawidłowym i efektywnym wykonywaniu mandatu, a wyborcom wskazanie konkretnych środków mających na celu skuteczne egzekwowanie oczekiwań i obietnic przedwyborczych.  W publikacji zaprezentowano: organizację wewnętrzną rady i sejmiku oraz ich organów pomocniczych, z uwzględnieniem kwesti budzących wątpliwości w nauce i doktrynie prawa samorządu terytorialnego (inicjatywa uchwałodawcza, rodzaje głosowań, zagadnienie interesu prawnego radnego), zasady prawidłowego konstruowania przepisów prawnych dotyczących zasad i trybu działania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, w tym zagadnienia kontroli nad ich działalnością, zasady i tryb działania komisji stałych i doraźnych, rolę i zadania przewodniczącego rady/sejmiku, problematykę statusu prawnego radnego jego uprawnienia i obowiązki, zagadnienia dotyczące diety i zwrotu kosztów podróży, zasadę jawności w działaniu organów stanowiących, ich komisji oraz zagadnienie dostępu do informacji publicznej, problematykę przepisów antykorupcyjnych, mechanizmy uczestnictwa mieszkańców w sprawowaniu władzy we wspólnocie lokalnej. Opracowanie zostało wzbogacone o liczne wzory i przykłady uchwał oraz postanowień proceduralnych, ułatwiających efektywne wykonywanie mandatu radnego.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Zobacz i zamów z dostaw ju od 699 z Promocje nawet do 50 kliknij i sprawd jednostki samorzdu terytorialnego Zadania kompetencje schematy dziaa wzory pism Sekretarz jednostki samorzdu terytorialnego redakcja Bogdan Dolnicki Poradnik stanowi konkretn i praktyczn wykadni przepisów prawa niezbdn do prawidowego funkcjonowania sekretarza w jednostce samorzdu terytorialnego. W ksice omówiono zagadnienia dotyczce pracy radnego w radach gmin powiatów i sejmików województw ze szczególnym uwzgldnieniem jego statusu prawnego jako funkcjonariusza publicznego. Mandatu radnego powiatu nie mona czy z 1 mandatem posa lub senatora 2 wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody 3 czonkostwem w organie innej jednostki samorzdu terytorialnego.


Obowiązki Radnego Wobec Wyborców

Warszawy i prawnika Marka Szolca i Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego zaprezentowanej 19 lipca 2019 r. Praktyczna wykadnia przepisów prawnych wzory uchwa i schematy dziaa . Celem poradnika jest pomoc radnym jednostek samorzdu terytorialnego w prawidowym i efektywnym wykonywaniu mandatu a wyborcom wskazanie konkretnych rodków majcych na celu skuteczne. Prawa i obowizki radnego jednostki samorzdu terytorialnego praktyczna wykadnia przepisów prawnych wzory uchwa i schematy dziaa BIBLIOTEKA . Bd na bieco z prawem samorzdowym. mniej urzdów odchudzenie administracji decentralizacja i samorzdno oddanie okrelonych obszarów uspoecznionych organizacjom i spoecznym rodkom dziaania. Ksika Prawa i obowizki radnego jednostki samorzdu terytorialnego to praktyczna wykadnia przepisów prawnych wzory uchwa i schematy dziaa. prawnych oraz uwarunkowa pozwoli na zmniejszenie iloci bdnie definiowanych SIWZów w. Kontrola wykazaa niejednoznaczno przepisów dotyczcych prowadzenia przez JST gospodarki komunalnej i istotne problemy interpretacyjne po stronie jednostek samorzdu terytorialnego dotyczce warunków które musz by spenione by jednostka samorzdu terytorialnego moga utworzy lub przystpi do spóki prawa handlowego. Prawa i obowizki radnego jednostki samorzdu terytorialnego. Skarbnik jednostki samorzdu terytorialnego. Moll w Ustawa o samorzdzie gminnym. Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia zagadnienia dotyczce pojcia podstaw prawnych i celu tworzenia jednostek organizacyjnych samorzdu terytorialnego oraz moliwoci ich zmiany w aktualnym stanie prawnym. Sektor Publiczny to serwis dla administracji publicznej i samorzdu terytorialnego. ródo opracowanie wasne na podstawie Z. przedmiotowa pozycja to konkretna i praktyczna wykadnia przepisów prawa niezbdna w . Pomimo i akty prawa miejscowego wydawane przez jednostki samorzdu terytorialnego maj tak sam moc wic jak inne akty prawne pod wzgldem wanoci s dopiero na trzecim miejscu w hierarchii aktów prawnych.


Jak zdobywać i czytać e-booki? Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego. Praktyczna wykładnia przepisów prawnych, wzory uchwał i schematy działań PDF. E-książki kompletne w formacie PDF Augustyniak Monika.Gig Book News Links


Contact Email