Gig Book News

Bezskuteczność czynności prawnejPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Gutowski Maciej

Prezentowana publikacja jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki bezskuteczności czynności cywilnoprawnych, należącej do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego.Niniejsze, 2 wydanie zostało zaktualizowane oraz uzupełnione o najnowsze zmiany (m.in. w PrUpad, KC), orzecznictwo oraz o poglądy doktryny.Publikacja w rozdziale I prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień terminologicznych dotyczących czynności prawnych, oświadczeń woli oraz bezskuteczności w ogólności.Następny, rozdział II poświęcony jest bezskuteczności względnej. Szczegółowo przedstawiona została: instytucja skargi paulińskiej (przesłanki przedmiotowe, podmiotowe, mechanizm zaskarżania czynności prawnych, konsekwencje wyroku, zbieg roszczeń, teorie tłumaczące instytucję), zagadnienie bezskuteczności względnej w oparciu o art. 59 KC, bezskuteczność umowy dożywocia, odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli, bezskuteczność w Prawie upadłościowym. Rozdział III omawia instytucję bezskuteczności zawieszonej na gruncie kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych.Kolejny – rozdział IV dotyczy bezskuteczność sensu stricto. Zawiera analizę konkretnych przypadków bezskuteczności czynności, m.in.: w zakresie umowy o zmianę pierwszeństwa, częściowej umowy ubezpieczenia, przyrzeczenia publicznego, w prawie spadkowym, rękojmi, klauzul abuzywnych. Rozdział V stanowi rozważania nad charakterem sankcji bezskuteczności: jej charakter prawny, mechanizm jej działania oraz sposób uruchomienia, jej trwałość, problematyka zbiegu roszczeń. W rozdziale VI omówiono sankcję bezskuteczności na tle innych sankcji wadliwości czynności prawnych, a także zagadnienie konwersji oraz konwalidacji.Ostatni – rozdział VII stanowi podsumowanie wywodów zawartych w publikacji.Dzieło w wyczerpujący sposób omawia problematykę bezskuteczności czynności prawnych. Pozycja polecana jest przede wszystkim dla praktyków, w szczególności sędziów, radców prawnych i adwokatów, aplikantów oraz osób zawodowo związanych z prawem i administracją publiczną. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Prezentowana publikacja jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki bezskuteczności czynności cywilnoprawnych, należącej do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego.Niniejsze, 2 wydanie zostało zaktualizowane oraz uzupełnione o najnowsze zmiany (m.in. w PrUpad, KC), orzecznictwo oraz o poglądy doktryny.Publikacja w rozdziale I prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień terminologicznych dotyczących czynności prawnych, oświadczeń woli oraz bezskuteczności w ogólności.Następny, rozdział II poświęcony jest bezskuteczności względnej. Szczegółowo przedstawiona została: instytucja skargi paulińskiej (przesłanki przedmiotowe, podmiotowe, mechanizm zaskarżania czynności prawnych, konsekwencje wyroku, zbieg roszczeń, teorie tłumaczące instytucję), zagadnienie bezskuteczności względnej w oparciu o art. 59 KC, bezskuteczność umowy dożywocia, odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli, bezskuteczność w Prawie upadłościowym. Rozdział III omawia instytucję bezskuteczności zawieszonej na gruncie kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych.Kolejny – rozdział IV dotyczy bezskuteczność sensu stricto. Zawiera analizę konkretnych przypadków bezskuteczności czynności, m.in.: w zakresie umowy o zmianę pierwszeństwa, częściowej umowy ubezpieczenia, przyrzeczenia publicznego, w prawie spadkowym, rękojmi, klauzul abuzywnych. Rozdział V stanowi rozważania nad charakterem sankcji bezskuteczności: jej charakter prawny, mechanizm jej działania oraz sposób uruchomienia, jej trwałość, problematyka zbiegu roszczeń. W rozdziale VI omówiono sankcję bezskuteczności na tle innych sankcji wadliwości czynności prawnych, a także zagadnienie konwersji oraz konwalidacji.Ostatni – rozdział VII stanowi podsumowanie wywodów zawartych w publikacji.Dzieło w wyczerpujący sposób omawia problematykę bezskuteczności czynności prawnych. Pozycja polecana jest przede wszystkim dla praktyków, w szczególności sędziów, radców prawnych i adwokatów, aplikantów oraz osób zawodowo związanych z prawem i administracją publiczną. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Obowizek przekazania do masy upadoci tego co na skutek bezskutecznej wzgldnie czynnoci prawnej dokonanej przez upadego ubyo z jego majtku nie . Zawiera analiz konkretnych przypadków bezskutecznoci czynnoci m.in. Ponadto niewano wystpuje zawsze w przypadku niedochowania. I ACa 124511 Konsekwencje bezskutecznoci czynnoci prawnych pod tytuem darmym wzgldem masy upadoci z mocy samego prawa ex lege. Jeeli owiadczenie zostao zoone dla ukrycia innej czynnoci prawnej wano 41.


Bezskuteczność Względna

Obowizek przekazania do masy upadoci tego co na skutek bezskutecznej wzgldnie czynnoci prawnej dokonanej przez upadego ubyo z jego majtku. 1 Uznanie za bezskuteczn czynnoci prawnej dunika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli nastpuje w drodze powództwa lub zarzutu przeciwko osobie trzeciej która wskutek tej czynnoci uzyskaa korzy majtkow art. Bezskuteczno rzeczonych czynnoci prawnych nastpuje z dniem ogoszenia upadoci a dokadniej z pocztkiem tego dnia. wobec braku penomocnictwa dziaania w oparciu o penomocnictwo udzielone w niewaciwej formie czy te dziaania z przekroczeniem zakresu umocowania. Uniwersytet im. Bezskuteczno czynnoci prawnych w prawie upadociowym i restrukturyzacyjnym Plan ramowy konferencji naukowej 18 maja 2018 r. Dotyczy to odpatnych czynnoci prawnych dokonanych przez upadego w terminie szeciu miesicy przed dniem zoenia wniosku o ogoszenie upadoci z maonkiem krewnym lub powinowatym w linii prostej krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia wcznie z osob. Szybkie wysyki.


Dobre książki PDF Bezskuteczność czynności prawnej PDF. Książki w formacie PDF Gutowski Maciej.Gig Book News Links


Contact Email