Gig Book News

Korporacje transnarodowePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Zorska Anna

W przemianach zachodzących we współczesnej gospodarce światowej szczególnie ważną rolę odgrywają korporacje transnarodowe (KTN), będące grupą przedsiębiorstw największych i najbardziej ekspansywnych międzynarodowo. Jednocześnie, w celu dostosowania do globalnych przemian technologicznych i ekonomicznych dokonuje się ewolucja samych KTN jako podmiotów konkurujących na rynku światowym oraz inwestujących w wielu krajach. Zasadniczym czynnikiem tej ewolucji jest tworzenie, stosowanie i pomnażanie wiedzy, a tendencje w tym zakresie oddziałują na lokowanie przez KTN inwestycji bezpośrednich, działalność filii zagranicznych oraz wpływ na gospodarki goszczących je krajów. Należy podkreślić, że zagadnienia rozwoju i funkcjonowania zagranicznych filii KTN oraz kompleksowych oddziaływań ZIB na gospodarki krajów macierzystych i goszczących nie były dotychczas szeroko i wnikliwie prezentowane w polskiej literaturze.


W przemianach zachodzących we współczesnej gospodarce światowej szczególnie ważną rolę odgrywają korporacje transnarodowe (KTN), będące grupą przedsiębiorstw największych i najbardziej ekspansywnych międzynarodowo. Jednocześnie, w celu dostosowania do globalnych przemian technologicznych i ekonomicznych dokonuje się ewolucja samych KTN jako podmiotów konkurujących na rynku światowym oraz inwestujących w wielu krajach. Zasadniczym czynnikiem tej ewolucji jest tworzenie, stosowanie i pomnażanie wiedzy, a tendencje w tym zakresie oddziałują na lokowanie przez KTN inwestycji bezpośrednich, działalność filii zagranicznych oraz wpływ na gospodarki goszczących je krajów. Należy podkreślić, że zagadnienia rozwoju i funkcjonowania zagranicznych filii KTN oraz kompleksowych oddziaływań ZIB na gospodarki krajów macierzystych i goszczących nie były dotychczas szeroko i wnikliwie prezentowane w polskiej literaturze.


by J Stochaj korporacje transnarodowe to firmy które skadaj si z przedsibiorstw macierzystych oraz zagranicznych filii1. Anna Zorska prezentuje je w trzech aspektach2. Korporacje transnarodowe jako kluczowe podmioty w stosunkach midzynarodowych doczekay si wielu wasnych klasyfikacji. wiata korporacje transnarodowe przyczyniaj si do promowania pozytywnych wzorców postpowania w ramach propagowania idei odpowiedzialnoci spo ecznej.


Korporacje Transnarodowe W Gospodarce Światowej

Chechelski P. Zorska Korporacje transnarodowe przemiany oddziaywania wyzwania. We wstpie zwile przedstawiano istot globalizacji i . ANNA ZORSKA KORPORACJE TRANSNARODOWE PDF 10 A. Mona przyj e korporacje transnarodowe to przedsibiorstwa prowadzce dziaalno produkcyjn lub inn w co najmniej dwóch krajach. których korporacje transnarodowe dostrzegy wiele cennych elementów a poprzez ich elastyczne scalenie uzyskay now jako. innych przedsibiorstw tzw. Perspektywa filii zagranicznych korporacji. Przedsibiorstwa transnarodowe maj bowiem duy udzia w wytwarzaniu wiatowej produkcji odgrywaj kluczow rol w nakadach na dziaalno badawczorozwojow BR a w ramach ich sieci powiza przepywa wikszo wiatowego handlu. Ethics in Economic Life University of Lodz Faculty of Economics and Sociology vol. Korporacje transnarodowe TNCs an g. Korporacje transnarodowe s obecne w gospodarce wiatowej od setek lat od XVI wieku ale nowe wymiary obszary w ich dziaalnoci w .


Tysiące e-booków online Korporacje transnarodowe PDF. E-książki online w formacie PDF Zorska Anna.

Korporacje TransnarodoweGig Book News Links


Contact Email