Gig Book News

Antytrynitaryzm w Pierwszej Rzeczypospolitej w kontekście europejskim. Źródła, rozwój, oddziaływaniePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

Tom prezentuje złożone relacje między środowiskiem polskich antytrynitarzy (braci polskich zwanych arianami lub socynianami) a przedstawicielami innych wyznań funkcjonujących w XVI i XVII wieku na terytorium Pierwszej Rzeczypospolitej oraz stanowi próbę usytuowania tego środowiska w kontekście debat i sporów toczonych w Europie w tym okresie. Zgromadzone w nim studia dotyczą problematyki aksjologicznej obecnej w dyskursie przedstawicieli zboru braci polskich oraz kontaktów z myślą europejską i poświęcone są takim zagadnieniom jak: kształtowanie się i ewolucja doktryny antytrynitarskiej (m.in. w odniesieniu do teologii kalwinistycznej i unitarianizmu siedmiogrodzkiego), hermeneutyka biblijna i teksty filozoficzne, badania filologiczne podejmowane przez socynian, stworzone przez nich sieci kontaktów międzynarodowych i działalność na emigracji.  Dwunastotomowa seria monografii „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” przedstawia dziedzictwo kulturowe XV-XVIII wieku jako integralną, lecz oryginalną część kultury europejskiej. Celem badawczym jest rozpoznanie dróg i form obustronnej transmisji wartości estetycznych, politycznych i religijnych oraz ukazanie w szerokim, multilateralnym kontekście porównawczym oryginalnej struktury aksjologicznej kultury polskiej epok dawnych. Teksty kultury są badane w perspektywie wewnętrznej jako zapisy aktów ukierunkowanych na rozumienie wartości, a w perspektywie zewnętrznej jako wypowiedzi włączające się w europejskie dyskusje literacko-estetyczne, polityczne, religijne. W intensywnym dialogu kultura Rzeczypospolitej przejawia nie tylko chłonność na nowe idee, lecz także kreatywność i dynamikę działania na obszarze Europy. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Tom prezentuje złożone relacje między środowiskiem polskich antytrynitarzy (braci polskich zwanych arianami lub socynianami) a przedstawicielami innych wyznań funkcjonujących w XVI i XVII wieku na terytorium Pierwszej Rzeczypospolitej oraz stanowi próbę usytuowania tego środowiska w kontekście debat i sporów toczonych w Europie w tym okresie. Zgromadzone w nim studia dotyczą problematyki aksjologicznej obecnej w dyskursie przedstawicieli zboru braci polskich oraz kontaktów z myślą europejską i poświęcone są takim zagadnieniom jak: kształtowanie się i ewolucja doktryny antytrynitarskiej (m.in. w odniesieniu do teologii kalwinistycznej i unitarianizmu siedmiogrodzkiego), hermeneutyka biblijna i teksty filozoficzne, badania filologiczne podejmowane przez socynian, stworzone przez nich sieci kontaktów międzynarodowych i działalność na emigracji.  Dwunastotomowa seria monografii „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” przedstawia dziedzictwo kulturowe XV-XVIII wieku jako integralną, lecz oryginalną część kultury europejskiej. Celem badawczym jest rozpoznanie dróg i form obustronnej transmisji wartości estetycznych, politycznych i religijnych oraz ukazanie w szerokim, multilateralnym kontekście porównawczym oryginalnej struktury aksjologicznej kultury polskiej epok dawnych. Teksty kultury są badane w perspektywie wewnętrznej jako zapisy aktów ukierunkowanych na rozumienie wartości, a w perspektywie zewnętrznej jako wypowiedzi włączające się w europejskie dyskusje literacko-estetyczne, polityczne, religijne. W intensywnym dialogu kultura Rzeczypospolitej przejawia nie tylko chłonność na nowe idee, lecz także kreatywność i dynamikę działania na obszarze Europy. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


róda rozwój oddziaywanie. Antytrynitaryzm w Pierwszej Rzeczypospolitej w kontekcie europejskim. róda rozwój oddziaywanie red. Przekazanie Wileszczyzny na powrót Litwie w lipcu 1920 roku przez Armi Czerwon pchno j na cae lata w orbit oddziaywania Rosji Radzieckiej. Tom prezentuje zoone relacje midzy rodowiskiem polskich antytrynitarzy braci polskich zwanych arianami lub socynianami a przedstawicielami innych wyzna funkcjonujcych w XVI i XVII wieku na terytorium Pierwszej Rzeczypospolitej oraz stanowi prób usytuowania tego rodowiska w kontekcie debat i sporów toczonych w Europie w tym okresie.


Antytrynitaryzm

róda rozwój oddziaywanie. róda rozwój oddziaywanie Warszawa 2017. Pierwsza dotyczy bezporedniego horyzontalnego dziaania która zakada e normy konstytucji gwarantujce prawa jednostce mog by wprost stosowane i powoywane w porzdku prawa prywatnego a zatem normy te s stosowane przez organy sdowe w tych relacjach bezporednio druga linia za poredniego oddziaywania która zakada e porzdek konstytucyjny wyznacza system wartoci i zasad stosowanych w stosunkach prywatnych przez klauzule generalne i ogólne zasady. Antytrynitaryzm w Pierwszej Rzeczypospolitej w kontekcie europejskim róda rozwój oddziaywanie. Antytrynitaryzm w Pierwszej Rzeczypospolitej w kontekcie europejskim róda rozwój oddziaywanie Archiepiscopus Damianus Zimo Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiae Catoviciensis Biez wodki moje wojenne przeycia w Rosji Collegium college kolegium kolegium i wspólnota akademicka w tradycji europejskiej i. Informacje o Antytrynitaryzm w Pierwszej Rzeczypospolitej w 9756834602 w archiwum Allegro.


E-booki w języku czeskim PDF Antytrynitaryzm w Pierwszej Rzeczypospolitej w kontekście europejskim. Źródła, rozwój, oddziaływanie PDF. Książki na forum PDF .Gig Book News Links


Contact Email