Gig Book News

Polskie porty morskiePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Pluciński Michał

W monografii w sposób kompleksowy ujęto wpływ zmieniającego się otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie i rozwój najważniejszych polskich portów morskich. Analizowane porty morskie to złożone struktury gospodarcze, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i w zakresie oddziaływania na bliższe i dalsze otoczenie. Do najważniejszych uwarunkowań zewnętrznych zaliczono:• transformację systemu gospodarczego Polski,• globalizację,• międzynarodową regionalną integrację gospodarczą.Wpływ zmieniającego się otocznia zewnętrznego na funkcjonowanie i rozwój portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu zarówno na etapie badań empirycznych, jak i wymiarze postulatywnym zaprezentowano na trzech płaszczyznach:• atrybutów polskich portów morskich,• realizowanych przez nie funkcji, • struktur, w ramach których można rozpatrywać wspomniane porty. W końcowej części pracy oprócz przeprowadzenia odrębnych rozważań w ramach każdej ze zidentyfikowanych płaszczyzn, zaprezentowano mapę relacji łączących atrybuty, funkcje i struktury polskich portów morskich.


W monografii w sposób kompleksowy ujęto wpływ zmieniającego się otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie i rozwój najważniejszych polskich portów morskich. Analizowane porty morskie to złożone struktury gospodarcze, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i w zakresie oddziaływania na bliższe i dalsze otoczenie. Do najważniejszych uwarunkowań zewnętrznych zaliczono:• transformację systemu gospodarczego Polski,• globalizację,• międzynarodową regionalną integrację gospodarczą.Wpływ zmieniającego się otocznia zewnętrznego na funkcjonowanie i rozwój portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu zarówno na etapie badań empirycznych, jak i wymiarze postulatywnym zaprezentowano na trzech płaszczyznach:• atrybutów polskich portów morskich,• realizowanych przez nie funkcji, • struktur, w ramach których można rozpatrywać wspomniane porty. W końcowej części pracy oprócz przeprowadzenia odrębnych rozważań w ramach każdej ze zidentyfikowanych płaszczyzn, zaprezentowano mapę relacji łączących atrybuty, funkcje i struktury polskich portów morskich.


Bejaia EXBougie Algeria DZBJA. Polskie porty morskie morskq mona pr.ewozié niemal wszystkie rodzaje towarów. Podtytu Polskie porty morskie w zmieniajcym si otoczeniu zewntrznym. Prezesi licz zyski i planuj kolejne inwestycje.Kiedy gospodarka pracuje na wysokich obrotach porty morskie ledwo nadaj z obsug kolejnych statków przewocych towary. 16 marca 2021 16 marca 2021 237 0. kiedy przeadunki wyniosy 1057 mln ton to wzrost o 24 proc.


Porty Morskie

Mog one obsugiwa rónorodne rodzaje adunków zarówno masowych suchych i pynnych jak. Urzdy morskie w Gdy. Przedstawiamy najnowsz broszur Ministerstwa Gospodarki Morskiej i eglugi ródldowej pt. Najgorzej jest w Gdyni 872 mln ton tyle w ubiegym roku przeadoway cztery polskie porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w Gdasku Gdyni Szczecinie i winoujciu. Odakowski Polskie porty morskie . Do adnego z czterech gównych polskich portów morskich w Gdasku Gdyni Szczecinie . Ghazaouet Algeria DZGHA. W tym wypadku odnotowano o 13 mln ton przeadunku paliw mniej co przekada. O ich duym zna czeniu gospodarczym decydujq miçdzy innymi nowoczesne terminale kontene . Wszystkie polskie porty zanotoway wzrost w grupach zboa 0486 mln ton oraz paliwa 25 mln ton w porównaniu z 2018 rokiem.


Fikcja (e-booki) w formacie PDF Polskie porty morskie PDF. Tanie książki PDF Pluciński Michał.

Polskie Porty MorskieGig Book News Links


Contact Email